ㄌㄧㄡˊliúㄧㄢˊyán

  1. 沒有根據毀謗他人荀子·大略》:流丸甌臾流言。」三國演義·》:流言鴆殺大事。」浮言讕言謠言

rumor, gossip, to spread rumors
rumeur, commérage, racontar, ouï-dire, ragot, bruit qui court
Gerede, Nachrede, Verleumdung (S)​