ㄓㄜˋzhèㄐㄧㄤjiāng

  1. 河川位於浙江省境內會合分別錢塘江江流曲折字形之江」。

  2. 參見浙江省

Zhejiang province (Chekiang)​ in east China, abbr. 浙, capital Hangzhou 杭州
Zhejiang
Zhejiang (chin. Provinz)​ (Eig, Geo)​