ㄓㄜˋzhèㄐㄧㄤjiāngㄕㄥˇshěng

  1. 浙江得名東海西南西西北面積四六平方公里省會杭州市簡稱」。

Zhejiang Province (Chekiang)​ in east China, abbr. 浙[Zhe4], capital Hangzhou 杭州[Hang2 zhou1]
Provinz Zhejiang (S)​