ㄒㄧㄠxiāoㄈㄟˋfèi

  1. 使用消耗財物宋書··恩倖·》:比歲倉庫聚眾消費。」·知言金玉消費長存。」消耗積累生產

to consume, to spend
consommation
konsumieren, Konsum , ausgeben, verbrauchen (V)​