+8 = 11 

ㄙㄨㄥsōng

  1. 河川江蘇省太湖黃浦江通稱吳淞江」。

  2. 水氣冷凝水珠·曾鞏即事氍毹千門。」」。

name of a river in Jiangsu Province, variant of 凇[song1]
rivière du Jiangsu