ㄌㄨㄣˊlúnㄙㄤˋsàng

  1. 喪亡後漢書··》:淪喪社稷四海。」三國演義·》:社稷淪喪糾合義兵赴國。」

to be lost, to be ruined, to perish, to wither away
être perdu, être ruiné, périr, s'évanouir
verloren, ruiniert, versunken (V)​