ㄧㄣˊyínㄌㄨㄢˋluàn

  1. 禮法詩經··君子偕老·》:夫人淫亂失事君子。」儒林外史·》:小弟看來溱洧只是夫婦並非淫亂。」貞潔純潔

promiscuous
débauché, dissolu, dévergondé
Hurerei (S)​, Unzucht (S)​