ㄕㄣshēnㄍㄥgēngㄅㄢˋbànㄧㄝˋ

  1. 深夜··》:兄弟深更半夜什麼?」醒世姻緣傳·》:深更半夜外頭怎麼?」三更半夜」。日正當中

in the dead of night (idiom)​
dans la nuit profonde
mitten in der Nacht