ㄕㄣshēnㄓㄨㄥˋzhòng

  1. 深厚三國演義·二四》:義氣深重不肯。」

very serious, grave, profound
très grave, extrêmement sérieux, très profond
sehr ernst, kritisch, schwer (Adj)​