ㄏㄨㄣˊhúnㄖㄢˊránㄊㄧㄢtiānㄔㄥˊchéng

  1. 自然形成沒有人雕琢痕跡形容文章自然完美·苕溪·三六·老人》:意與言會,言隨意遣渾然天成不見排比。」

to resemble nature itself, of the highest quality (idiom)​
(expr. idiom.)​ de la plus haute qualité