+9 = 12 

ㄏㄨㄤˊhuáng

  1. 河川源於大陸地區青海省東北甘肅省大通河黃河

  2. 低溼地方·北夢瑣言·》:堅牢人心獷悍。」

name of a river
rivière Huang (province du Qinghai)​