ㄊㄤtāngㄒㄧㄢˇxiǎnㄗㄨˇ

  1. 人名西元1550~1617)​西字義海若遠道萬曆進士禮部主事批評朝政罷官寫作詩宗香山眉山文學戲曲代表作牡丹亭》、邯鄲》、南柯》、紫釵記玉茗堂四夢作品詞句生動排場取材頗佳後世影響傳世

Tang Xianzu (1550-1616)​, Ming poet and dramatist, author of The Peony Pavilion 牡丹亭[Mu3 dan5 Ting2]
Tang Xianzu