+10 = 13 

ㄋㄧˋ

  1. 淹沒溺斃」、人溺己」。孟子·離婁》:豺狼。」

  2. 」。孟子·離婁》:天下。」文選·司馬相如·父老》:至尊。」

  3. 沉迷節制酒色」。南朝·劉勰文心雕龍·神思》:。」新五代史·三七·伶官·》:禍患忽微智勇伶人?」

  1. 過分不當溺愛」。

+10 = 13 

ㄋㄧㄠˋniào

  1. 小便便」、尿」、一泡」。莊子·人間》:。」紅樓夢·》:沒得得了主子自己。」尿」。

  1. 史記··范雎》:賓客無妄。」西遊記·》:獃子衣服倒下沙沙。」尿」。

to drown, to indulge, addicted to, to spoil (a child)​, variant of 尿[niao4]
noyer, s'adonner à, sombrer, gâter, noyer, s'adonner à, gâter
ertrinken , urinieren