ㄋㄧˋㄕㄨㄟˇshuǐ

  1. 陷落這次許多乘客不會游泳所以溺水。」

to drown
se noyer
ertrinken (V)​