+10 = 13 

ㄘㄤcāng

  1. 說文解字·水部》:。」文選·枚乘·上書》:一人無益不如而已。」

  2. 綠色文選·揚雄·甘泉》:滄海西耀流沙。」·杜甫滄江朝班。」」。

blue-green or azure (of water)​, vast (of water)​, cold
bleu foncé, vert azuré, glauque
dunkelblau (Adj)​