ㄏㄢˋhànㄐㄧㄢjiān

  1. 一己利益甘心出賣國家文明小史·一回》:上頭大鬍子龍心不悅樣子漢奸似的。」

traitor (to China)​
traître à la Chine, traître à la nation chinoise, traître chinois
Verräter (S)​