+11 = 14 

ㄊㄚˋ

  1. 河川古時黃河支流故道自今大陸地區河南省黃河河北省山東省於今黃河河道變遷文獻記載不同不存

+11 = 14 

ㄌㄨㄛˋluò

  1. 漯河城市位於大陸地區河南省

name of a river
(nom d'une rivière)​