+12 = 15 

ㄎㄨㄟˋkuì

  1. 大水堤岸四處奔流潰決」、」。國語·》:傷人。」韓非子·》:螻蟻。」

  2. 突破」、潰圍」。·宋濂〉:突圍首領?」

  3. 逃散潰敗」、」、潰不成軍」。後漢書·二四·馬援》:乘夜放火擊鼓斬首。」

  4. 腐爛潰爛」、潰瘍」。·劉基〉:寒暑。」

+12 = 15 

ㄏㄨㄟˋ​huì
又音

  1. )​

to be dispersed, to break down, to fester, to ulcerate
déborder, briser (un encerclement)​, rompre, être en déroute, corrompre, pourrir, s'ulcérer
auflösen, zerstreuen (V)​, durchbrechen (V)​, versprengen, verteilen (V)​, hinunterfallen