ㄌㄢˋlànㄍㄨㄢguānㄌㄧˋ

  1. 貪贓枉法官吏·關漢卿竇娥冤·》:今後金牌勢劍從頭濫官汙吏天子分憂除害。」三國演義·》:目今朝廷降詔正要沙汰這等濫官汙吏!」濫吏贓官」。