+14 = 17 

ㄆㄨˊ

  1. 河川➊ ​大陸地區河南省縣境春秋所謂桑間濮上➋ ​大陸地區山東省於今湮沒

  2. 中國古代少數民族故居大陸地區湖南省境內春秋

  3. 大陸地區山東省西黃河境內黃河兩岸物產棉花大宗大陸地區

name of a river, surname Pu
(nom d'une rivière)​
Pu (Eig, Fam)​