+16 = 19 

ㄌㄨㄥˊlóng

  1. 下雨樣子說文解字·水部》:。」··。」

  2. 湍急·賈島潮州篇章華岳出關書信。」

  1. 湍急水流」、」。

  1. 浸漬浸溼·王充論衡·》:瀧漉雨集。」

+16 = 19 

ㄕㄨㄤshuāng

  1. 河川大陸地區湖南省西廣東省

  2. 參見瀧岡

Shuang river in Hunan and Guangdong (modern Wu river 武水)​, rapids, waterfall, torrential (rain)​
torrentiel, diluvien, à verse, rivière Shuang (dans le Hunan et Guangdong)​
sturzflutartig, wolkenbruchartig