ㄍㄨㄢˋguànㄍㄞˋgài

  1. 用人方法興建各種工程設施利用地面地下水農田必需水量發展農業

to irrigate
irrigation
bewässern, ausspülen , Berieselung (S)​, Bewässerung (S, Gesch)​