ㄏㄨㄛˇhuǒㄧㄠˋyào

  1. 衝擊劇烈化學變化發生多量氣體化合物混合物辟邪驅鬼娛樂宋朝軍事我國三大發明炸藥

gunpowder
poudre à canon
Schießpulver (S, Gesch)​