ㄧㄢˊyánㄒㄧㄚˋxià

  1. 炎熱夏天三國·曹植〉:玄冬炎夏朔方。」·朱慶餘夏日上人炎夏靈境高僧澹蕩。」酷暑盛暑隆冬寒冬

hot summer, scorching summer
été brûlant, été torride
heißer Sommer