ㄒㄩㄥˊxióngㄓㄤˇzhǎng

  1. 脂肪味道珍貴食品孟子·告子》:熊掌不可得熊掌。」熊蹯」。

bear paw (as food)​
patte d'ours
Bärentatze