+12 = 16 

ㄊㄤˋtàng

  1. 東西燙傷」、」。紅樓夢·三五》:寶玉自己了手不覺。」

  2. 熱水把酒。」

  3. 利用使物體產生變化燙髮」、衣服」。

  4. 烹調方法材料滾水魷魚切片。」

  1. 溫度」、額頭一定發燒。」

to scald, to burn (by scalding)​, to blanch (cooking)​, to heat (sth)​ up in hot water, to perm, to iron, scalding hot
très chaud, brûlant, brûler, chauffer, repasser
scharf, heiß , bügeln, plätten (V)​, blanchieren, überbrühen, brühen (V, Ess)​, verbrühen, verbrennen, verheizen (V)​, heiß, scharf (Adj)​, verbrannt, verbrüht (Adj)​