ㄧㄥˊyíngㄑㄧㄡˊqiú

  1. 謀求書經··》:使百工營求傅巖。」拍案驚奇·》:自恃才能不十分營求生產祖上千金家事看看下來。」

to seek, to strive for
chercher, chercher à obtenir