ㄇㄨˋㄧㄝˇ

  1. 周武王河南省」。

Muye district of Xinxiang city 新鄉市[Xin1 xiang1 shi4], Henan