ㄑㄩㄢˇquǎnㄖㄨㄥˊróng

  1. 西戎種族多分於今西涇渭流域一帶周朝西邊強大外患攻陷鎬京西周因而滅亡昆夷」、混夷」、畎夷」。

Quanrong, Zhou Dynasty ethnic group of present-day western China