ㄈㄢˋfànㄗㄨㄟˋzuì

  1. 違反法令行為儒林外史·第一》:不曾犯罪難道官府母親不成。」文明小史·三八》:雖說制軍來的究竟犯罪制軍作不得主。」犯案」。犯法犯科坐法違法違警立功

to commit a crime, crime, offense
commettre un crime, crime
begangene Sünde (S)​, Verbrechen (S)​