ㄎㄨㄤˊkuángㄐㄧˊ

  1. 精神疾病後漢書·○·文苑·禰衡》:狂疾。」儒林外史·》:便是小姪表兄訃音思量總角交好不想中路分離臨終不能悲痛幾乎狂疾大家終日流涕不止。」