ㄉㄨˊㄔㄨchūㄒㄧㄣxīnㄘㄞˊcái

  1. 巧思不同流俗會場獨出心裁裝扮吸引眾人眼光。」鏡花緣·一回》:不但獨出心裁並且斬釘截鐵雪亮可謂擲地有聲。」別出心裁」、別出新裁」。別開生面標新立異獨具匠心襲人故智人云亦云亦步亦趨

to display originality (idiom)​; to do things differently
(expr. idiom.)​ afficher l'originalité, faire les choses différemment