ㄨㄤˊwángㄍㄨㄛˊguóㄨㄟˊwéi

  1. 人名西元1877~1927)​浙江海寧自治古文器物文學史文學批評有極創獲清華大學教授憤世嫉俗昆明湖自盡著述海寧遺書》,另有文集》,早年哲理文藝

Wang Guowei (1877-1927)​, noted scholar
Wang Guowei
Wang Guowei (Eig, Pers, 1877 - 1927)​