ㄨㄤˊwángㄓㄠzhāoㄐㄩㄣjūn

  1. 人名帝宮王嬙參見王嬙

Wang Zhaojun (52-19 BC)​, famous beauty at the court of Han emperor Yuan 漢元帝[Han4 Yuan2 di4], one of the four legendary beauties 四大美女[si4 da4 mei3 nu:3]
Wang Zhaojun