ㄨㄤˊwángㄒㄧzhī

  1. 人名西元321~379)​王導山東)​會稽右軍將軍王右軍善書草隸冠絕古今蘭亭集序〉、樂毅論後人書聖」。

Wang Xizhi (303-361)​, famous calligrapher of Eastern Jin, known as the sage of calligraphy 書聖
wang xizhi
Wang Xizhi (Eig, Pers, 303 - 361)​