ㄨㄤˊwángㄇㄤˇmǎng

  1. 人名西元45~西元23)​山東歷城縣)​皇后姪兒大司馬恭儉人望元后臨朝稱制禪讓自立國號法令煩苛光武起兵王莽在位

Wang Mang (45 BC-23 AD)​, usurped power and reigned 9-23 between the former and later Han
Wang Mang
Wang Mang, Kaiser der Xin-Dynastie (Eig, Pers, 45 v.Chr. - 23 n.Chr.)​