ㄌㄤˊlángㄍㄢgān

  1. 圓潤美玉文選·張衡·四愁詩》:美人琅玕何以玉盤。」瓓玕」、玕琅」。

  2. 比喻華美詞藻·韓愈齪齪閶闔琅玕。」

  3. 比喻·元稹可憐亭亭一一琅玕。」瑯玕」。