ㄆㄧˊㄆㄚˊㄒㄧㄥˊxíng

  1. 白居易長篇敘事詩七言古詩描述歌妓悲涼遭遇因而觸發自己政治失意感嘆

Song of the Pipa Player, long poem by Tang poet Bai Juyi 白居易[Bai2 Ju1 yi4]