ㄕㄥshēngㄧㄢˋyàn

  1. 生厭一成不變生活容易令人生厭。」

to disgust, to pall, fed up, tedious, cloying, boring, irritating
dégoûter, ennuyeux, irritant, perdre son charme, assommant