ㄕㄥshēngˋ

  1. 生命力生長發育活力晉書·九九·》:婆娑復生。」·大用范張雞黍·第一》:陰陽萬物紛紛生意無窮盡。」

ㄕㄥshēng˙yi

  1. 商賈交易買賣西遊記·第一》:假若卻不生意老母何人奉養?」老殘遊記·》:各處飯錢招呼生意有勁。」買賣交易營業

life force, vitality, business
commerce, affaires, force de vie, vitalité
geschäftlich (Adj)​, Geschäft, Handel