ㄕㄥshēngˋㄒㄩㄝˊxué

  1. 研究有關生命問題科學生物不同組織層次進行研究形態學分類學胚胎學遺傳學生態學科

biology
biologie
Biologie (S, Bio)​, biologisch (Adj)​