ㄕㄥshēngㄌㄠˇlǎoㄅㄧㄥˋbìngˇ

  1. 泛指人生誕生衰老疾病死亡生命現象敦煌變文新書··八相》:生老病死千萬總成。」·世說新語··雅量》:不信術數生老病死。』」

lit. to be born, to grow old, to get sick and to die, fig. the fate of humankind (i.e. mortality)​
(lit.)​ être né, vieillir, devenir malade et mourir, (fig.)​ le destin de l'humanité (mortalité)​