ㄩㄥˋyòngㄍㄨㄤguāng

  1. 用完用盡汽油用光趕快地方加油!」

out of (supply)​, spent, exhausted (used up)​, depleted
épuiser, épuisé
ausschöpfen (V)​, ablaufen (Adj)​, fertig (Adj)​, fertigen (Adj)​