ㄩㄥˋyòngㄌㄧˋ

  1. 使用力氣文選·王襃·聖主賢臣》:器用用力。」

  2. 努力文選··》:曠日用力豈非深根固蒂不拔。」文選··容與》:偏師同心上下用力。」

to exert oneself physically
s'efforcer
Gewaltanwendung (S)​, anstrengen (V)​, anstrengend (Adj)​