ㄕㄣshēnㄅㄨˋㄏㄞˋhài

  1. 人名卒年不詳戰國治兵無有黃老主刑慎到韓非法家代表人物

Shen Buhai (385-337 BC)​, legalist political thinker
Shen Buhai (Eig, Pers, - 337 v.Chr.)​