ㄕㄣshēnㄅㄧㄢˋbiàn

  1. 根據事實理由加以辯解拍案驚奇·》:當日一時急促個把申辯。」·紀昀閱微草堂筆記··消夏》:問官申辯百端以為南山可移。」辯論辯說

to defend oneself, to rebut a charge
se défendre, se justifier
Behauptung (S)​