+2 = 7 

ㄊㄧㄥˇtǐng

  1. 小路莊子·人間》:町畦町畦。」·玄英·。」

  2. 田地文選·張衡·西京賦》:敷衍。」李善畎畝。」

+2 = 7 

ㄉㄧㄥdīng

  1. 臺北市西門東門大陸地區雲南省

(used in place names)​, raised path between fields
limite, faubourg
Chō, Cho (japanisches Flächenmaß, ca. 1 Hektar)​ (S)​, Chō, Cho (japanisches Längenmaß, ca. 109 m)​ (S)​, erhöhter Weg zwischen Feldern (English: raised path between fields)​ (S)​