+5 = 10 

ㄇㄨˇ

  1. 量詞計算面積單位等於平方公尺等於平方市尺古代縱橫方步十方孟子·梁惠王》:可以。」

  2. 地方詩經·小雅·信南山》:。」

+5 = 10 

ㄇㄡˇ​mǒu
又音

  1. )​

classifier for fields, unit of area equal to one fifteenth of a hectare
= 畝mu3 , Mu (gleich fünfzehntel Hektar)​ (Zähl)​