ㄅㄧˋㄕㄥshēng

  1. 終生一輩子這次可怕經歷使畢生難忘。」終身終生一生半生

all one's life, lifetime
de tout sa vie, sa vie durant
ein Leben lang, lebenslang (V)​