ㄉㄤdāngㄧㄝˋ

  1. 即夜那天夜晚水滸傳·第一》:中書大喜一副衣甲當夜。」

on that night, that very night, the same night
cette nuit, la même nuit, cette nuit-là